JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Nd 214/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci projednání dědictví po J. V., vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 20 D 552/2006, za účasti dědiců 1) Ing. A. H. a 2) Ing. M. P., o návrhu dědiců na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 20 D 552/2006, se podle § 12 odst. 2 o. s. ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 10.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o. s. ř. neobsahuje usnesení odůvodnění, neboť se zcela vyhovuje návrhu, který podali oba účastníci řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. ledna 2007

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc., v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 09. January 2007