JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Nd 208/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce statutárního města O. – městského obvodu M. O. a P., zastoupeného advokátkou, proti žalované České republice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, o zaplacení 45.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 6 C 350/2005, o návrhu žalované na přikázání věci Okresnímu soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř., takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 6 C 350/2005 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Rozhodnutí o přikázání věci jinému soudu podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. prosince 2006

JUDr. Miroslav F e r á k , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 19. December 2006