JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Nd 208/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Hany Müllerové a JUDr. Blanky Moudré v právní věci žalobkyně A. C., proti žalované České republice - České správě sociálního zabezpečení, se sídlem v Praze 5, Křížová 25, o částečný invalidní důchod, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Ca 77/2002, o přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Ca 77/2002 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

O přikázání věci z důvodů vhodnosti (§ 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „o.s.ř.“) Krajskému soudu v Ostravě rozhodoval Nejvyšší soud České republiky (§ 12 odst. 3 o.s.ř.) na základě podnětu Městského soudu v Praze, který je v této věci ve smyslu § 85 odst. 4 a § 85a o.s.ř. soudem místně příslušným. Místně příslušný soud pokládá delegaci za vhodnou z toho důvodu, že žalobkyně má bydliště v Polské republice a na území České republiky naposledy pracovala v Ostravě - u zaměstnavatele P. s. O.

Při zjišťování stanoviska k uvažované delegaci byli účastníci řízení poučeni podle § 101 odst. 4 o.s.ř. Protože žalovaná podle svého vyjádření nemá proti navrhované delegaci námitky a žalobkyně se v určené dvoutýdenní lhůtě nevyjádřila, předpokládá se (ve smyslu citovaného ustanovení), že k delegaci věci Krajskému soudu v Ostravě nemá námitky.

S přihlédnutím k řečenému Nejvyšší soud České republiky jako delegující soud věc přikázal ve smyslu § 12 odst. 2 o.s.ř. k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. října 2002

JUDr. Miroslav F e r á k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 03. October 2002