JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Nd 168/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Müllerové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. v právní věci žalobkyně V. z. p. ČR – Okresní pojišťovny N. J., proti žalované Č. p. a. s., o zaplacení částky 3.982,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 24 C 291/2001, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 24 C 291/2001, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Novém Jičíně.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení není odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. července 2002

JUDr. Hana M ü l l e r o v á , v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 23. July 2002