JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Nd 164/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a soudkyň JUDr. Hany Müllerové a JUDr. Blanky Moudré ve věci projednání dědictví po V. K., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 13 D 21/2002, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 13 D 21/2002 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Zlíně.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. září 2002

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc., v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 11. September 2002