JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 867/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce M. č. P. 3, proti žalovaným 1/ Ing. J. V. a 2/ M. V., oběma zastoupených advokátem, o vyklizení bytu a o návrhu na určení nájemce bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp.zn. 17 C 233/2004, o dovolání žalovaných proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11.10.2005, čj. 15 Co 366/2005-58, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 11.10.2005, čj. 15 Co 366/2005-58, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 13.4.2005, čj. 17 C 233/2004-41, jímž tento soud uložil žalovaným povinnost vyklidit a vyklizený žalobkyni odevzdat byt č. 5 o velikosti 4+1, I. kategorie, ve 4. podlaží domu čp. 395 v P., ulici O., do 15 dnů od právní moci rozsudku a zamítl vzájemný návrh žalovaných na určení, že nájem bytu přechází na žalované; odvolací soud dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Dovoláním ze dne 4.1.2006 napadli žalovaní výše uvedený rozsudek odvolacího soudu v plném rozsahu a navrhli, aby dovolací soud zrušil rozhodnutí odvolacího soudu, jakož i rozhodnutí soudu prvního stupně a věc vrátil k novému projednání a rozhodnutí.

Podáním ze dne 27.6.2006 vzali žalovaní prostřednictvím svého právního zástupce dovolání v plném rozsahu zpět.

Podle § 243b odst. 5 věta druhá o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) s ohledem na shora uvedený procesní úkon dovolací řízení podle ust. § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a s ohledem na to, že žalobkyni podle spisu žádné náklady v tomto řízení nevznikly, tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. srpna 2006

JUDr. Ing. Jan H u š e k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 02. August 2006