JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 820/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Miroslava Feráka a doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. v právní věci žalobce J. K., zast. advokátkou, proti žalované E. K., o zrušení práva společného nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp.zn. 5 C 165/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6.9.2005, čj. 16 Co 34/2005-236, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 6.9.2005, čj. 16 Co 34/2005-236, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 5.4.2002, čj. 5 C 165/99-152, jímž tento soud zrušil právo společného nájmu účastníků k družstevnímu bytu č. 44 v 7. podlaží domu čp. 1980, blok S-25, v P. o velikosti 2+kuchyňský kout a výlučnou nájemkyní a členkou Stavebního bytového družstva P. určil žalovanou, žalobci uložil povinnost byt vyklidit a vyklizený odevzdat žalované do 15 dnů po zajištění náhradního bytu; dále odvolací soud rozhodl o nákladech řízení.

Dovoláním ze dne 9.12.2005 žalobce napadl výše uvedený rozsudek odvolacího soudu ve výroku, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé a navrhl, aby Nejvyšší soud dovoláním napadený rozsudek zrušil a a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 9.1.2006 vzal žalobce dovolání v celém rozsahu zpět s tím, že mezi účastníky došlo k dohodě o převodu členských práv a povinností k předmětnému bytu.

Podle § 243b odst. 5, věta druhá o.s.ř., vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) s ohledem na shora uvedený procesní úkon dovolatele dovolací řízení podle ust. § 243b odst. 5, věty druhé o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věty první o.s.ř. a s ohledem na to, že žalované žádné náklady v tomto řízení nevznikly tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. března 2006

JUDr. Ing. Jan H u š e k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 30. March 2006