JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 67/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobce města Ž., proti žalovaným 1) J. K., a 2) M. K., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 1 C 131/2004, o dovolání žalovaného 1) proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 8.9.2005, č.j. 15 Co 391/2005-76, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře rozsudkem ze dne 8.9.2005, č.j. 15 Co 391/2005-76, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Pelhřimově ze dne 29.10.2004, č.j. 1 C 131/2004-33, v odstavci prvém ve výroku o povinnosti žalovaného 1) vyklidit byt č. 9 v domě č.p. 81 v Ž., a to do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí, a v odstavci druhém ve výroku o povinnosti žalovaného 1) nahradit žalobci náklady řízení, dále rozhodl tak, že rozsudek soudu prvního stupně v odstavci prvém ve výroku o povinnosti žalované 2) vyklidit výše specifikovaný byt a v odstavci druhém ve výroku o povinnosti žalované 2) nahradit žalobci náklady řízení zůstává nedotčen, a zároveň rozhodl, že žalovaný 1) je povinen nahradit žalobci náklady odvolacího řízení v částce 2.456,- Kč do 3 dnů od právní moci rozhodnutí, k rukám advokáta.

Dne 19.10.2005 podal žalovaný na poštu dovolání, které bylo soudu prvního stupně doručeno dne 21.10.2005.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání – nebo je alespoň nedoložila), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

Protože z dovolání žalovaného ze dne 19.10.2005 nevyplývá, že bylo sepsáno advokátem, popř. další osobou uvedenou v ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř., a dovolatel taktéž nedoložil ani své právnické vzdělání, byl vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 10.11.2005, č.j. 1 C 131/2004-85, aby si ve lhůtě jednoho měsíce zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím doplnil a upřesnil své dovolání, a to uvedením rozsahu, v jakém se rozhodnutí odvolacího soudu napadá (zda napadá celé rozhodnutí nebo pouze některý z jeho výroků), o uvedení konkrétního dovolacího důvodu podle ust. § 241a odst. 2, 3 o.s.ř. s jeho vylíčením po skutkové stránce, o uvedení důkazů, které mají být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a o uvedení dovolacího návrhu, tedy o uvedení, čeho se dovolatel domáhá; současně byl soudem poučen o tom, že pokud této výzvě nevyhoví ve stanovené lhůtě, bude řízení zastaveno. Rovněž byl poučen o možnosti požádat o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Žalovaný na výzvu soud ve stanovené lhůtě nereagoval.

Z výše uvedeného je zřejmé, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla ani po výzvě soudu prvního stupně splněna.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Rozhodnutí o nákladech řízení vychází z toho, že žalobci nevznikly žádné náklady řízení, na jejichž úhradu by měl jinak právo proti prvému žalovanému, který procesně zavinil zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. února 2006

JUDr. Ing. Jan Hušek , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 07. February 2006