JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 585/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců JUDr. Roberta Waltra a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobce Bytového družstva nájemníků „Š., zastoupeného advokátkou, proti žalované A. N., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu Brno - venkov pod sp. zn. 8 C 174/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. března 2002, č.j. 54 Co 184/2001-65, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně jako soud odvolací rozsudkem ze dne 14. 3. 2002, č.j. 54 Co 184/2001-65, změnil rozsudek Okresního soudu Brno – venkov (soudu prvního stupně) ze dne 9. 4. 2001, č. j. 8 C 174/99-45, (jimž bylo žalované uloženo vyklidit a vyklizený odevzdat žalobci byt sestávající se ze 2 pokojů, kuchyně a příslušenství nacházející se v přízemí domu č.p. 561 ve Z., do 60 dnů od právní moci rozsudku a bylo rozhodnuto o nákladech řízení) jen tak, že žalovaná je povinna byt vyklidit po právní moci rozsudku do 15 dnů od zajištění náhradního bytu, jinak rozsudek potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání.

Podáním ze dne 30. 8. 2004 (doručeným Nejvyššímu soudu dne 31. 8. 2004) vzal dovolatel dovolání zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, rozhodl dovolací soud v důsledku zpětvzetí dovolání tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. září 2004

JUDr. Miroslav F e r á k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 08. September 2004