JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 5322/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobce města O., zastoupeného advokátkou, proti žalované M. K., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp.zn. 19 C 85/2008, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 24. září 2008, č.j. 12 Co 357/2008-28, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Plzni (soud odvolací) rozsudkem ze dne 24. 9. 2008, č.j. 12 Co 357/2008-28, potvrdil rozsudek ze dne 9. 6. 2008, č.j. 19 C 85/2008-10, kterým Okresní soud v Karlových Varech (soud prvního stupně) uložil žalované povinnost vyklidit do 15 dnů od právní moci rozsudku byt č. 13, I. kategorie o velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve 2. nadzemním podlaží domu č.p. 618 v O., ulice Hornická, a rozhodl o nákladech řízení; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

V podání doručeném soudu prvního stupně dne 29. 10.2008, označeném jako „Stížnost“, jež je dle svého obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) dovoláním, žalovaná (nezastoupena advokátem) uvádí, že „se chce odvolat k Nejvyššímu soudu“ a vyjadřuje nesouhlas s napadeným rozhodnutím.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat.

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 věty první a třetí o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že dovolatelka, která je fyzickou osobou, nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla usnesením ze dne 30. 10. 2008, č.j. 19 C 85/2008-32, soudem prvního stupně vyzvána, aby si ve lhůtě dvaceti dnů zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání s tím, že nevyhoví-li této výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Přestože uvedené usnesení bylo žalované doručeno dne 5. 11. 2008, dosud výzvě nevyhověla.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla, přes soudem prvního stupně provedená opatření, ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) splněna.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly (podle obsahu spisu) v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolatelce právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. dubna 2009

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 09. April 2009