JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 473/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce M. J., proti žalovaným 1/ S. Š., 2/ Š. H., o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 5 C 160/95, o dovolání žalovaných proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. března 2000, č.j. 58 Co 91/2000-103, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze (odvolací soud) usnesením ze dne 31. 3. 2000, č.j. 58 Co 91/2000-103, odmítl jako opožděné odvolání žalovaných proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 2. 6. 1999, č.j. 5 C 160/95-92, a rozhodl o náhradě nákladů řízení mezi účastníky.

Proti citovanému usnesení odvolacího soudu podali žalovaní dne 8. 6. 2000 dovolání.

Podáním ze dne 25. 7. 2000, které nebylo do spisu založeno, a proto jeho kopii žalovaní k výzvě soudu prvního stupně předložili dne 19. 2. 2004, vzali žalovaní dovolání zpět.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelů dovolací řízení zastavil podle § 243b odst. 4 věty druhé občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 - dále též jen „o.s.ř.“ (srov. bod 17., hlavu první, část dvanáctou, zákona č. 30/2000 Sb.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. s tím, že žalovaným, kteří zpětvzetím dovolání procesně zavinili zastavení řízení, náhrada nákladů nepřísluší a žalobci, který by měl na náhradu nákladů dovolacího řízení právo, v tomto stádiu řízení podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. prosince 2004

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc.

předsedkyně senátu

Vydáno: 09. December 2004