JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 467/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce Ing. P. K., proti žalovanému J. M., o nejasném návrhu (žalobě), vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 8 C 124/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2005, čj. 62 Co 335/2005-12, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 6 jako soud prvního stupně usnesením ze dne 27. 7. 2005, čj. 8 C 124/2005-6, odmítl návrh žalobce ze dne 13. 5. 2005, doplněný podáním z 24. 5. 2005, pro jeho neurčitost, která nebyla odstraněna ani po výzvě předsedy senátu učiněné usnesením ze dne 6. 6. 2005, čj. 8 C 124/2005-3, obsahující též příslušné poučení, včetně poučení o možnosti ustanovení právního zástupce, a která neumožňovala v řízení pokračovat.

Městský soud v Praze k odvolání žalobce usnesením ze dne 30. 8. 2005, čj. 62 Co 335/2005-12, potvrdil shora uvedené usnesení soudu prvního stupně. V odůvodnění usnesení odvolací soud zejména uvedl, že ani obsah odvolání ze dne 10. 8. 2005 nebyl zcela srozumitelný a dostatečně zdůvodněný, lze však z něj dovodit, že brojí proti odmítnutí žaloby. Podle odvolacího soudu byl žalobce soudem prvního stupně podle ust. § 43 odst. 1 o.s.ř. vyzván k doplnění žaloby, včetně obsáhlého poučení o náležitostech žaloby a procesních důsledcích nedoplnění žaloby. Doplnění učiněné žalobcem v podání ze dne 24. 5. 2005 bylo nedostatečné a žaloba byla i nadále neprojednatelná.

Dovoláním bez data, podaným na poště dne 24. 10. 2005, žalobce napadl shora uvedené usnesení odvolacího soudu v plném rozsahu a požadoval zrušení tohoto usnesení.

Obvodní soud pro Prahu 6 usnesením ze dne 15. 11. 2005, čj. 8 C 124/2005-21, žalobce vyzval, aby si pro dovolací řízení zvolil zástupcem advokáta ve lhůtě 7 dnů a žalobce byl poučen o následcích nesplnění výzvy, tj. zastavení dovolacího řízení.

Žalobce si na základě výzvy právního zástupce nezvolil, jím označený advokát v podání ze dne 23. 11. 2005 soudu dne 30. 1. 2006 sdělil, že žalobce v tomto dovolacím řízení nezastupuje; do doby vydání tohoto usnesení si žalobce advokáta pro dovolací řízení nezvolil.

Podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem, pokud sám, jde-li o fyzickou osobu, nemá právnické vzdělání. Jedná se o zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejiž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího odstranění nelze o dovolání rozhodnout, a to s výjimkou rozhodnutí o zastavení řízení.

V posuzované věci, jak již bylo uvedeno, žalovaný ani po výzvě soudu si ve stanovené lhůtě nezvolil advokáta a neučinil tak dosud. Taktéž neprokázal a ani netvrdil, že by sám měl právnické vzdělání, popř. ze spisu nevyplývá, že by podal návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Z toho je zřejmé, že nebyl odstraněn nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení přesto, že žalovaný byl o důsledcích nesplnění výzvy poučen.

Nejvyšší soud proto podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a s ohledem na to, že žalobci žádné náklady v řízení nevznikly tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. září 2006

JUDr. Ing. Jan Hušek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 26. September 2006