JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 459/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce města J., zastoupeného advokátem, proti žalované M. Č., zastoupené advokátem, o vyklizení bytu, eventuálně o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp.zn. 4 C 59/2001, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 28. června 2004, č.j. 12 Co 244/2004-78, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Jeseníku (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 25. 6. 2002, č.j. 4 C 59/2001-22, přivolil k výpovědi z nájmu žalované k bytu č. 3, ve II. podlaží domu č. 15/894 v J., sestávajícího ze dvou pokojů, kuchyně a příslušenství (dále „předmětný byt“ nebo „byt“), určil, že nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, uložil žalované povinnost vyklidit byt do 15 dnů od zajištění přístřeší a rozhodl o nákladech řízení.

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (soud odvolací) rozsudkem ze dne 28. 6. 2004, č.j. 12 Co 244/2004-78, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalované uložil povinnost vyklidit a vyklizený odevzdat žalobci předmětný byt do 15 dnů od právní moci rozsudku; současně rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

V podání ze dne 5. 12. 2004 označeném jako „dovolání“ žalovaná (nezastoupena advokátem) vyjádřila nesouhlas s rozhodnutím odvolacího soudu.

Podáním ze dne 27. 1. 2006, vzala žalovaná (zastoupena ustanoveným advokátem) dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly v této fázi řízení náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo vůči dovolatelce.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. července 2006

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 04. July 2006