JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 4524/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně Ing. K. N., zastoupené advokátem, proti žalovanému J. K., zastoupenému advokátem, o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp.zn. 10 C 226/2005, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. února 2008, č.j. 68 Co 474/2007-106, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 2. 2008, č.j. 68 Co 474/2007-106, kterým byl ve věci samé potvrzen vyhovující rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 4. 4. 2007, č.j. 10 C 226/2005-84, ve znění usnesení téhož soudu ze dne 10. 9. 2007, č.j. 10 C 226/2005-97, podal žalovaný (zastoupen advokátem) dovolání, které vzal podáním ze dne 16. 2. 2009 v celém rozsahu zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle

§ 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobkyni

v dovolacím řízení nevznikly (dle obsahu spisu) žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla právo vůči žalovanému, který zavinil zastavení dovolacího řízení.

K rozhodnutí o vrácení soudního poplatku je věcně příslušný soud, který rozhodl o věci v prvním stupni (srov. § 3 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. července 2009

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 03. July 2009