JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 4523/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobkyně J. K., zastoupené advokátkou, proti žalovanému J. Ch., zastoupenému advokátem, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 8 C 454/2004, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. dubna 2008, č. j. 51 Co 27/2008-137, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně podala dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne

25. dubna 2008, č. j. 51 Co 27/2008-137. Podáním ze dne 28. listopadu 2008 (doručeným Nejvyššímu soudu České republiky dne 1. prosince 2008) vzala žalobkyně dovolání zpět a požádala o vrácení soudního poplatku z dovolání.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud dovolací řízení v dané věci zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalovanému v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo vůči žalobkyni, která zavinila zastavení dovolacího řízení.

K rozhodování o vrácení soudního poplatku z dovolání je příslušný soud prvního stupně (srov. § 3 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. února 2009

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 12. February 2009