JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 4269/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobce B. d. S., zastoupeného advokátkou, proti žalovaným 1) T. E. a 2) A. E., zastoupeným advokátkou, o vyklizení bytu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 47 C 186/2006, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. března 2008, č. j. 19 Co 341/2007-42, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Městský soud v Brně (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 27. 4. 2007, č.j. 47 C 186/2006-21, uložil žalovaným vyklidit do 15 dnů od právní moci rozsudku byt specifikovaný ve výroku rozsudku; současně rozhodl o nákladech řízení.

K odvolaní žalovaných Krajský soud v Brně (odvolací soud) rozsudkem ze dne 5. 3. 2008, č.j. 19 Co 341/2007-42, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil; dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní dovolání, které vzali podáním ze dne 11. 12. 2008 v celém rozsahu zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle

§ 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci v dovolacím řízení nevznikly (dle obsahu spisu) žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo vůči žalovaným, kteří po procesní stránce zavinili zastavení dovolacího řízení.

K rozhodnutí o vrácení soudního poplatku je věcně příslušný soud, který rozhodl o věci v prvním stupni (srov. § 3 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. dubna 2009

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 09. April 2009