JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 3446/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobce R.P.G. B., s.r.o., proti žalované H. M., zastoupené advokátkou, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp.zn. 28 C 257/2007, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne

16. ledna 2008, č.j. 11 Co 743/2007-35, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Karviné rozsudkem ze dne 1. 10. 2007, č.j. 28 C 257/2007-21, zamítl žalobu, aby žalované byla uložena povinnost vyklidit byt č. 5, I. kategorie, sestávající ze dvou pokojů, kuchyně a příslušenství, nacházející se v domě č.p. 1640 na ulici C. č.o. 43 K. – N. M.; současně rozhodl o nákladech řízení.

K odvolaní žalobkyně Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 16. 1. 2008, č.j. 11 Co 743/2007-35, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobě vyhověl

a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které podáním doručeným soudu prvního stupně dne 6.5.2008 (ve spojení s podáním doručeným dne 4.8.2008) vzala v celém rozsahu zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle

§ 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci

v dovolacím řízení nevznikly (dle obsahu spisu) žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo vůči žalované, která zavinila zastavení dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. května 2009

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 20. May 2009