JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 2937/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce m. O., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému M. M., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp.zn. 9 C 287/2003, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 9. června 2005, č.j. 60 Co 98/2004-59, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í

Okresní soud ve Zlíně (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 10. 2. 2004, č.j. 9 C 287/2003-33, přivolil k výpovědi z nájmu žalovaného k bytu č. 418 - garsoniéry, sestávající z pokoje, kuchyně a příslušenství, který se nachází v domě č.p. 1300 v ulici Š. v O., určil, že nájem bytu skončí posledním dnem tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvým dnem kalendářního měsíce následujícího po právní moci rozsudku, a žalovanému uložil byt vyklidit do 15 dnů po zajištění přístřeší; dále rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Brně – pobočka ve Zlíně (soud odvolací) rozsudkem ze dne 9. 6. 2005, č.j. 60 Co 98/2004-59, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích o věci samé; změnil jej toliko ve výroku o nákladech řízení a současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

V podání označeném jako „dovolání k Vrchnímu soudu“, které je dle obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) dovoláním, žalovaný (nezastoupen advokátem) vyjádřil nesouhlas s rozsudkem odvolacího soudu.

Na výzvu soudu prvního stupně k odstranění vad dovolání reagoval žalovaný podáním ze dne 7. 11. 2005, v němž vzal dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Žalovaný z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobci však prokazatelné náklady v dovolacím řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. června 2006

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc., v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 29. June 2006