JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 2902/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobce Bytového družstva S., zast. advokátem, proti žalované Š. Č., o přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 11 C 942/2003, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. května 2006, č. j. 11 Co 259/2005-62, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud odvolací rozsudkem ze dne 25. 5. 2006, č.j. 11 Co 259/2005-62, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Mostě ze dne 7. 12. 2004, č.j. 11 C 942/2003-44 (ve znění usnesení ze dne 14. února 2005, čj. 11 C 942/2003-49), jímž tento soud přivolil k výpovědi z nájmu bytu č. 14 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v M. s tím, že nájemní poměr skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, dále žalované uložil povinnost předmětný byt vyklidit do 15 dnů po zajištění náhradního bytu a rozhodl o nákladech řízení.

Dne 14. 8. 2006 podala žalovaná osobně u Okresního soudu v Mostě dovolání ze dne 12. srpna 2006, kterým napadla výše uvedený rozsudek odvolacího soudu a požaduje u Nejvyššího soudu České republiky „zrušení rozsudku Okresního soudu v Mostě č.j. 11C 942/2003 a zároveň rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 11Co 259/2005 a nepřivolení k výpovědi z nájmu bytu“.

Okresní soud v Mostě usnesením ze dne 4. září 2006, č. j. 11 C 942/2003-67, žalovanou vyzval, aby si pro dovolací řízení zvolila zástupcem advokáta, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Zároveň byla žalovaná poučena o následcích nesplnění výzvy, a to o zastavení dovolacího řízení.

Žalovaná na výzvu nereagovala a ve stanovené lhůtě a ani do doby vydání tohoto usnesení si pro dovolací řízení advokáta nezvolila a to přesto, že citované usnesení jí bylo doručeno dne 14.9.2006.

Podle § 241 odst. 1 věty první, odst. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), musí být dovolatel, který je fyzickou osobou, zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného zákonem č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů) notářem, jímž musí být dovolání též sepsáno; to neplatí, má-li takový dovolatel právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.). Jedná se o zvláštní podmínku dovolacího řízení týkající se každého dovolatele – v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání – nebo je alespoň nedoložila), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího odstranění nelze o dovolání věcně rozhodnout, a to s výjimkou rozhodnutí o zastavení dovolacího řízení.

V posuzované věci, jak již bylo shora uvedeno, žalovaná ani po výzvě soudu si ve stanovené lhůtě nezvolila advokáta a neučinila tak dosud. Taktéž neprokázala a ani netvrdila, že by sama měla právnické vzdělání.

Z toho je zřejmé, že nebyl odstraněn nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení, ačkoli žalovaná byla o důsledcích nesplnění výzvy poučena.

Nejvyšší soud proto podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a s ohledem na to, že žalobci žádné náklady v řízení nevznikly, tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. října 2006

JUDr. Ing. Jan H u š e k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 26. October 2006