JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 2824/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Roberta Waltra a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce Bytového družstva M., zastoupeného advokátem, proti P. T., zastoupenému Městskou částí P., jako opatrovníkem, o přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 61 C 69/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. července 2005, č. j. 18 Co 215/2005-79, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 15. 7. 2005, č.j. 18 Co 215/2005-79, změnil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 (soud prvního stupně) ze dne 31. 3. 2005, č.j. 61 C 69/2004-70, tak, že přivolil k výpovědi z nájmu bytu č. 2, který sestává z pokoje, kuchyňského koutu, předsíně, WC a sprchového koutu a ke kterému přísluší sklepní kóje umístěná v 1. nadzemním podlaží domu č.p. 525 v P., kterou dal žalobce žalovanému s tím, že nájemní poměr žalovaného skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po právní moci rozsudku, a současně rozhodl, že žalovaný je po uplynutí výpovědní lhůty povinen do 15 dnů od zajištění náhradního ubytování byt vyklidit a vyklizený odevzdat žalobci. Dále odvolací soud rozhodl i o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Žalovaný podal proti rozsudku odvolacího soudu včasné dovolání.

Podáním doručeným Nejvyššímu soudu dne 13. 7. 2006 vzal žalovaný dovolání zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud řízení v dané věci zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo vůči žalovanému, který zavinil zastavení dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. července 2006

JUDr. Robert Waltr, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 04. July 2006