JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 2823/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce M. O., zast. advokátem, proti žalovanému Š. S., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 6 C 157/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 5. 2006, čj. 29 Co 90/2006-28, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 25. 5. 2006, čj. 29 Co 90/2006-28, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 13. 12. 2005, čj. 6 C 157/2005-14, jímž tento soud zamítl žalobu s návrhem, aby soud přivolil k výpovědi z nájmu bytu č. 6, II. kategorie, sestávajícího ze 2 pokojů, kuchyně a příslušenství, o ploše 65 m2, umístěného ve IV. podlaží domu čp. 235 v P. 9, F. u. č. 7, kterou dal žalobce žalovanému, a aby bylo žalovanému uloženo vyklidit byt po uplynutí výpovědní lhůty.

Dovoláním ze dne 17. 7. 2006 napadl žalobce výše uvedené rozhodnutí odvolacího soudu v celém rozsahu a navrhl, aby dovolací soud zrušil rozhodnutí soudů obou stupňů.

Podáním ze dne 22. 9. 2006 vzal žalobce (dovolatel) dovolání zcela zpět s tím, že žalovaný ztratil způsobilost být účastníkem řízení, a navrhl, aby dovolací soud řízení zastavil a rozhodl o vrácení soudního poplatku.

Podle § 243b odst. 5, 2. věty o.s.ř., vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Z citovaného ustanovení vyplývá, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení.

Pokud žalobce navrhoval, aby dovolací soud rozhodl o vrácení soudního poplatku je třeba konstatovat, že k rozhodnutí o vrácení tohoto poplatku je věcně příslušný soud, který rozhodoval ve věci v prvním stupni (§ 3 odst. 2 zák. č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) vzhledem k uvedenému rozhodl tak, že dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 243b odst. 5, 1. věty o.s.ř. a § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, 1. věty o.s.ř. a s ohledem na to, že žalovanému podle spisu žádné náklady v tomto řízení nevznikly, tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. listopadu 2006

JUDr. Ing. Jan Hušek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 01. November 2006