JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 2780/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce statutárního města O., městského obvodu V., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) Š. P., a 2) A. P., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 58 C 6/2003, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. května 2005, č.j. 42 Co 121/2005-169, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) rozsudkem ze dne 9. 5. 2005, č.j. 42 Co 121/2005-169, potvrdil rozsudek ze dne 4. 11. 2004, č.j. 58 C 6/2003-130, kterým Okresní soud v Ostravě (soud prvního stupně) uložil žalovaným povinnost vyklidit do 15 dnů od právní moci rozsudku byt č. 8, III. kategorie, o velikosti 2 + 1 s příslušenstvím, v O., na ulici S. 74/675, a rozhodl o nákladech řízení; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní (nezastoupeni advokátem) dovolání, jehož přípustnost opřeli o ust. § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. a uplatnili v něm dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. a) o.s.ř. Navrhli, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a věc byla vrácena odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobami k tomu oprávněnými – účastníky řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože dovolatelé nebyli zastoupeni advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sami měli právnické vzdělání, byli vyzváni usnesením soudu prvního stupně ze dne 7. 9. 2005, č.j. 58 C 6/2003-177, aby si ve stanovené lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení zvolili právním zástupcem pro dovolací řízení advokáta a aby jeho prostřednictvím podali řádné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu. Současně byli poučeni, že dovolací řízení bude zastaveno, nepředloží-li v poskytnuté lhůtě plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání. Dostalo se jim rovněž poučení, že pro účely podání dovolání mohou u soudu prvního stupně – před uplynutím stanovené lhůty - požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů, mají-li za to, že jsou u nich splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, popřípadě že mohou požádat Českou advokátní komoru, aby jim advokáta určila. Usnesení s výzvou bylo dovolatelům doručeno dne 15. 9. 2005 (viz doručenky na č.l. 178 verte spisu), přičemž tito reagovali toliko přípisem ze dne 6. 10. 2005, který byl podán k poštovní přepravě dne 7. 10. 2005, v němž žádají o ustanovení právního zástupce.

Vzhledem k tomu, že žádost o ustanovení advokáta byla podána až po uplynutí stanovené 15 denní lhůty, tedy opožděně, a jiným způsobem dovolatelé do dnešního dne nereagovali, nezbývá než uzavřít, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla - přes soudem prvního stupně provedené opatření - splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné výlohy, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolatelům právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. září 2006

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc., v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 27. September 2006