JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 2564/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Roberta Waltra a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce města P., zastoupeného advokátkou, proti žalovaným 1) J. Š., a 2) L. V., zastoupené opatrovníkem, justiční čekatelkou Krajského soudu v Plzni, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu Plzeň – město pod sp. zn. 24 C 221/2004, o dovolání 2. žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 20. července 2005, č. j. 12 Co 312/2005-114, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Plzni jako soud odvolací rozsudkem ze dne 20. 7. 2005, č.j. 12 Co 312/2005-114, potvrdil rozsudek ze dne 24. 2. 2005, č.j. 24 C 221/2004-81, kterým Okresní soud Plzeň – město (soud prvního stupně) přivolil k výpovědi z nájmu bytu č. 22 o velikosti 0 + 1, I. kategorie, v 5. poschodí domu č.p. 1724 na adrese v P., K., dané žalobcem žalovaným s tím, že jejich nájemní poměr skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po právní moci rozsudku, a současně žalovaným uložil, aby do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a zajištění náhradního ubytování byt vyklidili a vyklizený předali žalobci; dále rozhodl o nákladech řízení. Odvolací soud rozhodl současně o nákladech odvolacího řízení.

Žalovaná 2) podala proti rozsudku odvolacího soudu včasné dovolání.

Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 3. 10. 2005 vzala 2. žalovaná dovolání zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud řízení v dané věci zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 větu první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo vůči 2. žalované, která zavinila zastavení dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. července 2006

JUDr. Robert W a l t r , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 04. July 2006