JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 2544/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobkyně MUDr. E. R., zastoupené advokátem, proti žalovaným 1) s. m. O., a 2) S. n. O., a. s., o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp.zn. 25 C 145/2006, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 5. února 2008, č.j. 12 Co 568/2007-167, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Olomouci (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 22. 3. 2007, č.j. 25 C 145/2006-128 (poté, co jeho rozsudek ze dne 23. 8. 2006, č.j. 25 C 145/2006-79, byl zrušen usnesením Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne

22. 12. 2006, č.j. 12 Co 1011/2006-101, a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení), zamítl žalobu, aby bylo určeno, že výpověď z nájmu bytu, specifikovaného ve výroku rozsudku, je neplatná; dále rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (soud odvolací) rozsudkem ze dne 5. 2. 2008, č.j. 12 Co 568/2007-167, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně (zastoupena advokátem) dovolání, které vzala podáním ze dne 30. 5. 2008 v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.), proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Žalobkyně z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalovaným však prokazatelné náklady v dovolacím řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. března 2009

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 12. March 2009