JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 2403/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce Stavebního bytového družstva J. H., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) M. Š., a 2) R. Š., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 9 C 585/2004, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. července 2005, č.j. 7 Co 1234/2005-83, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Českých Budějovicích (soud odvolací) rozsudkem ze dne 20. 7. 2005, č.j. 7 Co 1234/2005-83, potvrdil rozsudek ze dne 23. 11. 2004, č.j. 9 C 585/2004-25, jímž Okresní soud v Jindřichově Hradci (soud prvního stupně) přivolil k výpovědi z nájmu žalovaných k bytu č. 23 o velikosti 0 + 2 v šestém podlaží domu č.p. 192 v Č. V., ulice K., určil, že nájemní poměr žalovaných skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, uložil jim povinnost byt vyklidit do 15 dnů po zajištění náhradního ubytování, a rozhodl o nákladech řízení; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní (nezastoupeni advokátem) dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobami k tomu oprávněnými – účastníky řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaní, kteří jsou fyzickými osobami, nebyli zastoupeni advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sami měli právnické vzdělání, byli vyzváni usnesením soudu prvního stupně ze dne 5. 9. 2005, č.j. 9 C 585/2004-102, aby si zvolili pro podání dovolání zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podali řádné dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu; taktéž byli poučeni, že nebude-li ve stanovené lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena soudu prvního stupně plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Současně byli poučeni o možnosti požádat soud o ustanovení zástupce z řad advokátů. Přestože uvedené usnesení bylo žalovaným doručeno dne 7. 9. 2005 (viz doručenky na č.l. 102 spisu), dosud této výzvě nevyhověli.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla, přes soudem prvního stupně provedené opatření, splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné výlohy, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolatelům právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. října 2006

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc., v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 04. October 2006