JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 232/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce J. H., proti žalovanému L. H., o vyklizení bytu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 32 C 107/99, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. ledna 2005, č. j. 19 Co 6/2004-75, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně jako soud odvolací rozsudkem ze dne 5. ledna 2005, č.j. 19 Co 6/2004-75, potvrdil rozsudek ze dne 8. 9. 2003, č.j. 32 C 107/99-59, jímž Městský soud v Brně (soud prvního stupně) vyhověl žalobě s návrhem, aby žalovanému byla uložena povinnost vyklidit byt č. 7 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, nacházející se ve druhém podlaží domu č. 7 v B., a to do 15 dnů od právní moci rozsudku, a rozhodl o nákladech řízení účastníků. Současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Žalovaný (nezastoupený advokátem) podal proti rozsudku odvolacího soudu včasné dovolání.

Podáním doručeným Nejvyššímu soudu dne 4. 11. 2005 vzal žalovaný dovolání zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud řízení v dané věci zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobci však prokazatelné náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. března 2006

JUDr. Robert Waltr, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 21. March 2006