JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 2308/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce města S. proti žalovanému P. N., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 13 C 15/2002, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. listopadu 2003, č.j. 23 Co 322/2003-59, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 4. listopadu 2003, č.j. 23 Co 322/2003-59, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Kladně ze dne 29. května 2003, č.j. 13 C 15/2002-43, kterým soud prvního stupně rozhodl, že žalovaný a všichni, kdo s ním v bytě bydlí, jsou povinni vyklidit byt č. 14, druhé kategorie s příslušenstvím, o velikosti 1+1 v domě č. p. 1000 ve S., a to do 15 dnů od právní moci rozsudku, a rozhodl o nákladech řízení. Odvolací soud dále rozhodl o nákladech řízení.

Žalovaný – nezastoupen advokátem – podal proti rozsudku odvolacího soudu dovolání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. musí být dovolatel, který je fyzickou osobou, zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného notářským řádem) notářem, jímž musí být dovolání též sepsáno; to neplatí, má-li takový dovolatel právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.).

Není-li splněna podmínka uvedená v § 241 o.s.ř., postupuje soud obdobně podle § 104 odst. 2 o.s.ř. (§ 241b odst. 2 o.s.ř.) a učiní vhodná opatření k odstranění nedostatku podmínky řízení. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Dovolatel nebyl v dovolacím řízení zastoupen zákonem stanoveným způsobem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání. Okresní soud v Kladně proto usnesením ze dne 16. 1. 2004, č.j. 13 C 15/2002-66, které bylo doručeno 4. 2. 2004, vyzval dovolatele, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Dovolatel poté v souladu s poučením uvedeným v usnesení č. j. 13 C 15/2002-66, požádal soud o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů.

Usnesením ze dne 15. 11. 2005, č.j. 13 C 15/2002-82, (doručeným 30. 11. 2005) rozhodl Okresní soud v Kladně, že se žalovanému (dovolateli) osvobození od soudních poplatků nepřiznává, neboť nesplňuje podmínky pro osvobození stanovené v § 138 o.s.ř., a usnesením ze dne 6. 4. 2006, č.j. 13 C 15/2002-83, opětovně vyzval dovolatele, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení zvolil pro dovolací řízení zástupcem advokáta. Současně soud dovolatele v usnesení poučil, že nebude-li výzvě ke zvolení zástupce vyhověno, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Usnesení č.j. 13 C 15/2002-83, bylo dovolateli doručeno uložením dne 18. 4. 2006 a dovolatel je vyzvedl na poště dne 21. 4. 2006 (viz doručenka na č. l. 83), avšak přes výzvu nedostatek podmínky řízení neodstranil, proto Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 větu první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolateli právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. října 2006

JUDr. Robert W a l t r , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 24. October 2006