JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 2121/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně A. K., proti žalovanému J. S., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 10 C 158/97, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. ledna 2001, č.j. 11 Co 448/2000-103, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni k rukám advokáta, na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.050 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Opavě (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 10. 1. 2000, č.j. 10 C 158/97-53, přivolil k výpovědi z nájmu bytu v domě č.p. 2659, postaveného na zastavěné ploše parc. č. 2530/611 v k. ú. O., obce O., na LV č. 4469, dané žalobkyní žalovanému, určil, že tříměsíční výpovědní lhůta počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po právní moci rozsudku, uložil žalovanému byt vyklidit a vyklizený předat žalobkyni do 15 dnů po zajištění přiměřeného náhradního bytu a rozhodl o náhradě nákladů řízení mezi účastníky.

Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) rozsudkem ze dne 22. 1. 2001, č. j. 11 Co 448/2000-103, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil, rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení a zamítl návrh na připuštění dovolání.

Proti citovanému rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný včasné dovolání.

Podáním učiněným do protokolu před soudem prvního stupně dne 25. 6. 2004 vzal žalovaný dovolání zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil podle § 243b odst. 4 věty druhé občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 - dále též jen „o.s.ř.“ (srov. bod 17., hlavu první, část dvanáctou, zákona č. 30/2000 Sb.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a bodu 10., hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb. a zavázal žalovaného, který zavinil zpětvzetím dovolání, že dovolací řízení muselo být zastaveno, k náhradě nákladů dovolacího řízení, které žalobkyni vznikly v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání a k jeho zpětvzetí prostřednictvím advokáta. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta v částce 1.900,- Kč (§ 2 odst. 1, § 7 písm. d/ ve spojení s § 10 odst. 3, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 2 x 75,- Kč (srov. § 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Dovolací soud neshledal důvody zvláštního zřetele hodné, pro které by žalobkyni mělo být ve smyslu § 150 o.s.ř. právo na náhradu nákladů dovolacího řízení výjimečně odepřeno.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. listopadu 2004

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 19. November 2004