JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 2092/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v právní věci žalobce města Č. T., zast. advokátem, proti žalované V. P., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp.zn. 28 C 581/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.5.2005, čj. 11 Co 293/2005-52, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Karviné rozsudkem ze dne 30.11.2004, čj. 28 C 581/2004-28, přivolil k výpovědi nájmu bytu č. 1 o velikosti 1+3 s příslušenstvím, v 1. podlaží domu čp. 217, v Č. T. dané žalované, určil, že nájemní poměr skončí uplynutím tří měsíční lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po nabytí právní moci rozsudku, a žalované dále uložil povinnost předmětný byt poté vyklidit do 15 dnů od zajištění přístřeší; soud prvního stupně dále rozhodl o nákladech tohoto řízení.

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací rozsudkem ze dne 18.5.2005, čj. 11 Co 293/2005-52, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Odvolací soud v odůvodnění rozsudku zejména uvedl, že po doplnění dokazování výslechem G. P. vycházel ze skutkového stavu zjištěného soudem prvního stupně. Žalobce před podáním žaloby, jíž se domáhal přivolení k výpovědi z nájmu předmětného bytu dle ust. § 711 odst. 1 písm. c) obč. zák., zaslal žalované výstrahy, a to dne 9.4. a 13.5.2004, s tím, že hrubě porušují dobré mravy v domě. Z provedeného dokazování bylo zjištěno, že chování žalované a jejích synů lze považovat za hrubé porušování dobrých mravů v domě a byl tak naplněn výpovědí důvod dle ust. § 711 odst. 1 písm. c) obč. zák.

Odvolací soud proto rozsudek soudu prvního stupně jako věcně správný potvrdil.

V podání ze dne 12.8.2005, označeném jako odvolání proti rozsudku odvolacího soudu, žalovaná zejména uvedla, že soudy nerespektovaly platný zákon a ustanovily žalované advokáta, který pracoval pro žalobce. Dále nesouhlasila s tím, že odvolací soud pokládal výpověď G. P. za nevěrohodnou ohledně napadení syna pí. N. mačetou, neboť policie pochybila, protože neohledala místo činu, nezajistila zbraň a jen na základě výpovědi mladšího N. byl G. P. odsouzen.

Dále žalovaná v podání uvedla, že za celou věcí je JUDr. S., pí. N. a starosta Ing. S. a že je zájem o jejich byt a je snahou byt získat, protože jsou „černé pleti“ a věc má rasový podtext.

Žalovaná dále nesouhlasí s tím, že by polámali plot u zahrádky a je toho názoru, že plot polámal pes p. N. V závěru podání si stěžuje na práci ustanovené advokátky dr. Volfové.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podání žalované ze dne 12.8.2005, podle jeho obsahu považuje za dovolání a shledal, že bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.) a je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o.s.ř.). Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a (o.s.ř.), jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241odst. 4 o.sř..).

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože dovolatelka nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 26.9.2005, čj. 28 C 581/2004-65, a usnesením ze dne 12.1.2006, čj. 28 C 581/2004-73, vyzvána, aby si ve lhůtě 15ti dnů od doručení zvolila advokáta. Současně byla poučena, že dovolací řízení bude zastaveno, nepředloží-li ve stanovené lhůtě plnou moc zvoleného advokáta, a dále byla poučena o možnosti požádat o ustanovení advokáta.

V podání ze dne 27.1.2006 žalovaná požádala o ustanovení advokáta.

Usnesením Okresního soudu v Karviné ze dne 11.5.2006, které nabylo právní moci dne 2.6.2006, nebyl žalované ustanoven právní zástupce pro dovolací řízení v dané věci.

Podle § 241b odst. 3 věty druhé o.s.ř., nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka povinného zastoupení (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), běží lhůta pro podání dovolání až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádá-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30 o.s.ř.), běží dovolací lhůta znovu od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Z výše uvedeného vyplývá, že podmínka dovolacího řízení (povinné zastoupení advokátem) nebyla do dnešního dne splněna, a to ani ve lhůtě uvedené v § 241b odst. 3, věty druhé o.s.ř., Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky podle § 243c a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 243b odst. 5, věty první o.s.ř. v návaznosti na ust. § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první o.s.ř. a s ohledem na to, že žalobci v řízení žádné náklady nevznikly, tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. srpna 2006

JUDr. Ing. Jan H u š e k , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 22. August 2006