JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 2073/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobkyně R.P.G. B., s.r.o., zastoupené advokátem, proti žalovanému F. K., zastoupenému advokátkou, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově pod sp. zn. 114 C 74/2006, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. února 2008, č. j. 11 Co 737/2007-96, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný podal dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě jako soudu odvolacího ze dne 28. února 2008, č. j. 11 Co 737/2007-96. Podáním ze dne 28. května 2008 (postoupeným Nejvyššímu soudu České republiky dne 6. června 2008) vzal žalovaný dovolání zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud dovolací řízení v dané věci zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobkyni v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla právo vůči žalovanému, který zavinil zastavení dovolacího řízení.

K rozhodování o vrácení soudního poplatku z dovolání je příslušný soud prvního stupně (srov. § 3 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. srpna 2008

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 13. August 2008