JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 1993/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce statutárního města O. – městského obvodu O. proti žalovaným 1/ P. L. a 2/ L. L., zastoupeným advokátkou, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 40 C 399/2002, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. ledna 2004, č.j. 42 Co 660/2003-57, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Ostravě (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 24. 4. 2003, č.j. 40 C 399/2002-26, uložil žalovaným vyklidit byt č. 5 o velikosti 2 + 1 s příslušenstvím, nacházející se v třetím nadzemním podlaží domu č.p. 1602 na ulici S. č. o. 17 v O. – Z., do 15 dnů od právní moci rozsudku a rozhodl o náhradě nákladů řízení mezi účastníky.

Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) rozsudkem ze dne 5. 1. 2004, č. j. 42 Co 660/2003-57, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti citovanému rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní včasné dovolání.

Podáním ze dne 17. 8. 2004 vzali žalovaní prostřednictvím ustanovené zástupkyně dovolání zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vzhledem k jednoznačnému znění citovaného zákonného ustanovení a k nepochybnému dispozitivnímu úkonu dovolatelů Nejvyšší soud České republiky jako soud příslušný k rozhodnutí o dovolání (§ 10a o.s.ř.) dovolací řízení zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a vyplývá ze skutečností, že žalobci v řízení o dovolání nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolatelům právo.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. října 2004

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 07. October 2004