JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 1953/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců JUDr. Roberta Waltra a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobců a) I. K., a b) F. K., zastoupených advokátem, proti žalovaným 1) M. H., a 2) J. H., zastoupeným advokátkou, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Tachově pod sp. zn. 6 C 116/2003, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 7. dubna 2004, č.j. 12 Co 4/2004-47, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Tachově (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 12. 11. 2003, č.j. 6 C 116/2003-30, přivolil k výpovědi z nájmu bytu o velikosti 1+5 s příslušenstvím (pět pokojů, dvě komory, kuchyň, předsíň, dvě koupelny, dvě WC, sklep, dvě lodžie, garáž) v domě čp. 1194 ve S., dané žalobci žalovaným, určil, že nájemní poměr skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po právní moci rozsudku, uložil žalovaným byt vyklidit do 15 dnů po zajištění náhradního bytu a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Plzni (soud odvolací) rozsudkem ze dne 7. 4. 2004, č.j. 12 Co 4/2004-47, rozsudek soudu prvního stupně změnil jen tak, že žalovaní jsou povinni předmětný byt vyklidit do 15 dnů po zajištění přiměřeného náhradního bytu, jinak jej potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů řízení mezi účastníky před soudy obou stupňů.

Proti citovanému rozsudku odvolacího soudu podali žalobci včasné dovolání.

Podáním ze dne 10. 8. 2004 vzali žalobci dovolání zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vzhledem k jednoznačnému znění citovaného zákonného ustanovení a k nepochybnému obsahu dispozitivního procesního úkonu dovolatelů Nejvyšší soud České republiky jako soud příslušný k rozhodnutí o dovolání (§ 10a o.s.ř.) dovolací řízení zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a vyplývá ze skutečnosti, že žalovaným v řízení o dovolání nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měli proti dovolatelům právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. října 2004

JUDr. Miroslav Ferák, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 13. October 2004