JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 1918/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v právní věci žalobce Bytového družstva v O., proti žalovaným 1) A. N., a 2) A. N., zastoupeným advokátem, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 28 C 714/2003-68, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 5. 2005, čj. 42 Co 177/2005-105, takto:

I. Dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 19. 5. 2005, čj. 42 Co 177/2005-105, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Karviné ze dne 30. 7. 2004, čj. 28 C 714/2003-68, jímž tento soud přivolil k výpovědi ze společného nájmu družstevního bytu č. 2 o velikosti kuchyně a pěti pokojů s příslušenstvím v domě čp. 1020 v O. dané žalobcem žalovaných 1) a 2) s tím, že nájemní poměr skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž rozsudek nabyde právní moci, a žalovaným 1) a 2) uložil povinnost předmětný byt vyklidit po skončení nájemního poměru do patnácti dnů od zajištění přístřeší a uhradit náklady řízení před soudem prvního stupně; odvolací soud dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

V podání ze dne 30. 8. 2005, doručeném odvolacímu soudu dne 1. 9. 2005, a poté v podání ze dne 24. 10. 2005, žalovaní 1) a 2) vyjádřili vůli, aby věc ještě posoudil Nejvyšší soud. K podání dále připojili další doklady o zaplacení dlužného nájemného a taktéž nesouhlasili s tím, že z bytu zapáchají odpadky.

Uvedená podání byla s ohledem na jejich obsah pokládána za dovolání směřující proti výše uvedenému rozsudku odvolacího soudu, která však neobsahovala stanovené náležitosti (§ 42 odst. 4, § 241a odst. 1 o.s.ř.) a dovolatelé nebyli zastoupeni advokátem.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem v rozsahu jeho oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy.

Povinné zastoupení advokátem je zvláštní podmínkou dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit postupem dle ust. § 104 odst. 2 o.s.ř., avšak bez jejího odstranění nelze o dovolání věcně rozhodnout. Pokud není nedostatek uvedené podmínky odstraněn, řízení se zastaví.

Ke splnění požadavku povinného zastoupení advokátem je podle § 241 odst. 4 o.s.ř. nezbytné, aby dovolání bylo advokátem sepsáno, popř. podal-li dovolatel sám dovolání a poté mu byl ustanoven advokát, je třeba, aby takto ustanovený advokát již učiněné podání (dovolání) nahradil nebo doplnil vlastním podáním, popř. soudu sdělil, že se s již učiněným podáním ztotožňuje. Nestane-li se tak, není podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení splněna.

Usnesením Okresního soudu v Karviné ze dne 24. 11. 2005, čj. 28 C 714/2003-125, byl žalovaným 1) a 2) na jejich žádost ze dne 31. 5. 2006 ustanoven pro dovolací řízení advokát JUDr. P. K. Toto usnesení nabylo právní moci dne 31. 5. 2006

Vzhledem k tomu, že uvedená podání žalovaných 1) a 2) nesplňovala podmínky stanovené v § 42 odst. 4 o.s.ř. a § 241a odst. 1 o.s.ř. pro dovolání, byli žalovaní 1) a 2), resp. jejich právní zástupce, usnesením Okresního soudu v Karviné ze dne 2. 6. 2006, čj. 28 C 714/203-156, vyzváni k odstranění vad dovolání ve lhůtě do 10 dnů od jeho doručení. V usnesení, které bylo právnímu zástupci doručeno dne 7. 6. 2006, byli žalovaní 1) a 2) poučení o odstranění vad dovolání, zejména o nutnosti doplnit rozsah, v němž se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, včetně dovolacích důvodů i o důsledcích neodstranění vad dovolání ve stanovené lhůtě, a to o odmítnutí dovolání.

V podání ze dne 2. 8. 2006 doručeném soudu osobně 3. 8. 2006, právní zástupce žalovaných 1) a 2) požádal o prodloužení lhůty stanovené k odstranění vad dovolání. Vzhledem k tomu, že vady dovolání se mj. týkaly rozsahu a důvodů dovolání, bylo v daném případě nutné vady odstranit ve lhůtě dle ust. § 241b odst. 3, 2. věty o.s.ř. a tuto lhůtu nelze prodlužovat či prominout její zmeškání (§ 240 odst. 1 a 2 o.s.ř.).

Ve stanovené lhůtě a ani do doby rozhodování dovolacího soudu, popř. ve lhůtě stanovené v § 241b odst. 3, 2 věta o.s.ř. (tj. do 2 měsíců od právní moci usnesení jímž bylo rozhodnuto o ustanovení zástupce dle § 30 o.s.ř.) nebyly nedostatky dovolání žalovaných 1) a 2) odstraněny. Ustanovený právní zástupce dovolání nedoplnil, popř. se neztotožnil s podáními žalovaných 1) a 2).

V posuzovaném případě žalovaní 1) a 2) podali dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by byli při tomto úkonu zastoupeni advokátem, přičemž nebylo tvrzeno ani prokázáno, že by měli právnické vzdělání, ustanovený advokát se s dovoláním podaným žalovanými 1) a 2) neztotožnil, popř. ho nedoplnil či nenahradil vlastním podáním a tím nebyla splněna podmínka povinného zastoupení advokátem v dovolacím řízení.

Nejvyšší soud vzhledem k uvedenému proto podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. rozhodl tak, že dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 243b odst. 5, 1 věty o.s.ř. v návaznosti na ust. § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, 1. věta o.s.ř. a s ohledem na to, že žalobci v tomto řízení žádné náklady nevznikly tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. srpna 2006

JUDr. Ing. Jan Hušek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 30. August 2006