JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 1888/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce města B. nad P., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému M. K., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 12 C 182/2003, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. října 2005, č. j. 19 Co 419/2004-97, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně jako odvolací soud rozsudkem ze dne 5. 10. 2005, č.j. 19 Co 419/2004-97, potvrdil rozsudek ze dne 22. 10. 2004, č.j. 12 C 182/2003-71, kterým Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou (soud prvního stupně), přivolil k výpovědi z nájmu bytu I. kategorie č. 5 o velikosti 2+1 s příslušenstvím v domě č.p. 927 na S. II v B. nad P. (dále jen „předmětný byt“), kterou dal žalobce žalovanému s tím, že tříměsíční výpovědní lhůta počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po právní moci rozsudku. Současně žalovanému uložil povinnost, aby do patnácti dnů po zajištění přístřeší předmětný byt vyklidil a rozhodl o nákladech řízení. Odvolací soud dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Žalovaný (nezastoupený advokátem) učinil dne 12. 12. 2005 u soudu prvního stupně podání označené jako dovolání, jež neobsahuje označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů dovolání podává a čeho se domáhá. Dále v něm uvedl, že dovolání upřesní po konzultaci s ustanoveným zástupcem a současně požádal o jeho ustanovení a o osvobození od soudních poplatků.

Usnesením ze dne 16. 2. 2006, č.j. 12 C 182/2003-118, však soud prvního stupně žádost žalovaného o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení zamítl. Toto usnesení nabylo právní moci dne 9. 3. 2006. Proto soud prvního stupně v souladu s § 43 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) vyzval žalovaného usnesením ze dne 5. 6. 2006, č.j. 12 C 182/2003-125, aby ve lhůtě deseti dní od doručení tohoto usnesení své podání ze dne 12. 12. 2005 opravil a doplnil tak, aby mělo všechny náležitosti návrhu na zahájení dovolacího řízení a v tomto smyslu jej také poučil (včetně podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení) s tím, že nebude-li výzvě v uvedené lhůtě vyhověno, nelze pro tento nedostatek v řízení pokračovat a soud podání odmítne; odmítnutím podání je pak řízení skončeno.

Na uvedenou výzvu, která byla žalovanému doručena dne 8. 6. 2006, žalovaný nijak nereagoval.

Podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. musí být dovolatel, který je fyzickou osobou, zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného notářským řádem) notářem, jímž musí být dovolání též sepsáno; to neplatí, má-li takový dovolatel právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.).

Povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání věcnému rozhodnutí o dovolání. Okolnost, že žalovaný byl soudem prvního stupně nepřesně poučen, že následkem neodstranění nedostatku právního zastoupení je odmítnutí podání, ač ve skutečnosti jím je zastavení dovolacího řízení, nepovažuje dovolací soud za překážku zastavení dovolacího řízení, neboť z hlediska dopadu do právních poměrů dovolatele není mezi oběma rozhodnutími podstatný rozdíl – je jim společné to, že dovolací řízení skončí, aniž by dovolání bylo věcně projednáno a aniž by mohla být dovolacím soudem přezkoumávána správnost napadeného rozhodnutí. Poučení, jehož se žalovanému dostalo, tak splnilo svůj zákonem předpokládaný účel.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené procesní podmínky podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobci však prokazatelné náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. září 2006

JUDr. Robert Waltr, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 27. September 2006