JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 1846/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce R. P. G. B., s. r. o., zastoupenému advokátem, proti žalovanému L. J., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově pod sp. zn. 114 C 308/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. listopadu 2007, č. j. 42 Co 441/2007-42, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 12. července 2007, č. j. 114 C 308/2007-26, zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal, aby soud zavázal žalovaného vyklidit „byt č. 8 v domě č. p. 766 na ulici Jarošově 8c v H. – Š., II. kategorie o velikosti 2+1 s příslušenstvím“ (dále jen „předmětný byt“, resp. „byt“) do 15 dnů od právní moci rozsudku (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) rozsudkem ze dne 9. listopadu 2007, č. j. 42 Co 441/2007-42, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalovanému uložil povinnost vyklidit předmětný byt do dvou měsíců od právní moci rozsudku (výrok I.), rozhodl o nákladech řízení před soudem prvního stupně (výrok II.) a nákladech odvolacího řízení (výrok III.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný (nezastoupen advokátem) dovolání, v němž navrhl napadený rozsudek změnit.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.], anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. b) o. s. ř.], popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o. s. ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaný, který je fyzickou osobou, nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 13. února 2008, č. j. 114 C 308/2007-65, aby si ve stanovené lhůtě 14 dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; byl taktéž poučen o následcích nesplnění této výzvy. Přestože uvedené usnesení bylo žalovanému doručeno dne 26. 2. 2008 (viz doručenka na č. l. 66 spisu), dosud této výzvě nevyhověl.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné výlohy, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolateli právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. června 2008

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc.

předsedkyně senátu

Vydáno: 17. June 2008