JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 180/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Roberta Waltra a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce statutárního města B. proti žalovaným 1) E. P. a 2) B. P., o 936,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 42 C 279/98, o dovolání 1. žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. listopadu 2005, č. j. 26 Co 367/2005-134, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se žalobou domáhal, aby soud uznal oba žalované povinnými zaplatit mu částku 936,- Kč s příslušenstvím. Ve věci rozhodl Městský soud v Brně (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 7. 3. 2001, č.j. 42 C 279/98-88, jehož výrok III. a IV. o nákladech řízení posléze zrušil Krajský soud v Brně (odvolací soud) usnesením ze dne 25. 1. 2002, č.j. 26 Co 194/2001-93, a věc mu v tomto rozsahu vrátil k dalšímu řízení. Předmětem dalšího řízení pak již byla pouze povinnost účastníků zaplatit soudem určené částky náhrad nákladů řízení jak mezi účastníky navzájem, tak České republice – Městskému soudu v Brně. Následně soud prvního stupně usnesením ze dne 27. 5. 2005, č.j. 42 C 279/98-125 (poté, co jeho předchozí usnesení ze dne 15. 7. 2004, č.j. 42 C 279/98-112, bylo zrušeno usnesením odvolacího soudu ze dne 26. 10. 2004, č.j. 26 Co 576/2004-121, a věc mu byla v tomto rozsahu opět vrácena k dalšímu řízení) rozhodl znovu o nákladech řízení. K odvolání žalovaného pak Krajský soud v Brně usnesením ze dne 3. 11. 2005, č.j. 26 Co 367/2005-134, změnil usnesení soudu prvního stupně ze dne 27. 5. 2005 a současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Posledně uvedené usnesení odvolacího soudu napadl 1. žalovaný, nezastoupený advokátem, podáním označeným jako „odvolání“, jímž brojí výslovně proti rozhodnutí o žalované částce, které ovlivnilo i výrok o nákladech řízení. Toto podání posoudil Nejvyšší soud podle obsahu jako dovolání.

Dovolání není přípustné.

Podle § 236 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř.

Dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř., neboť usnesení o nákladech řízení není rozhodnutím ve věci samé.

Ustanovení § 238, § 238a a § 239 odst. 1 a 2 o.s.ř. nezakládají přípustnost dovolání proto, že usnesení, jímž odvolací soud změnil usnesení soudu prvního stupně o nákladech řízení přiznaných jinému účastníkovi, v jejich taxativních výčtech uvedeno není.

Dovolání proti výroku usnesení odvolacího soudu o nákladech řízení tedy není podle právní úpravy přípustnosti dovolání v občanském soudním řádu účinné od 1. ledna 2001 přípustné, a to bez zřetele k povaze takového výroku – tedy bez ohledu na to, zda jde o měnící nebo potvrzující rozhodnutí o nákladech řízení před soudem prvního stupně či o rozhodnutí o nákladech řízení odvolacího (jež není rozhodnutím měnícím ani potvrzujícím) - viz k tomu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné v časopise Soudní judikatura, ročník 2002, č. 5, pod poř. č. 88.

Z uvedeného vyplývá, že dovolání 1. žalovaného směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud proto (aniž ve věci nařizoval jednání podle § 243a odst. 1 věty první o.s.ř.) dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl; bylo přitom bez významu, že dovolatel nebyl v dovolacím řízení zastoupen advokátem (§ 241b odst. 2 část věty za středníkem o.s.ř.).

Žalovaný uvedený pod bodem 1) podáním nepřípustného dovolání procesně zavinil jeho odmítnutí, žalobci prokazatelné náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. března 2006

JUDr. Robert W a l t r , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 22. March 2006