JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 1773/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce A. K., správce konkurzní podstaty úpadce F. K., spol. s r. o. “v likvidaci“, proti žalovaným 1) M. Š. a 2) V. Š., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn. 5 C 105/2005, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. února 2006, č. j. 5 Co 2910/2005-22, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Prachaticích (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 30. září 2005, č. j. 5 C 105/2005-7, vyhověl žalobě a přivolil k výpovědi z nájmu „bytu č. 005, II. kategorie, o velikosti 3+1 s příslušenstvím, v domě č. p. 25 v obci K., okr. P.“, určil, že nájemní poměr skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po právní moci rozsudku, uložil žalovaným a těm, kteří s nimi v bytě bydlí, povinnost byt vyklidit do patnácti dnů po uplynutí výpovědní lhůty a zajištění přístřeší a rozhodl o nákladech řízení účastníků a o poplatkové povinnosti žalovaných.

K odvolání prvního žalovaného Krajský soud v Českých Budějovicích jako soud odvolací rozsudkem ze dne 10. února 2006, č. j. 5 Co 2910/2005-22, citovaný rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Rozsudek odvolacího soudu byl žalovaným doručen dne 28. února 2006. Žalovaní – nezastoupeni advokátem – dne 24. dubna 2006 podali k poštovní přepravě a dne 26. dubna 2006 soudu prvního stupně doručili podání označené jako „Dovolání – Nejvyšší soud Praha“, které lze podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o.s.ř.“) považovat za dovolání proti uvedenému rozsudku odvolacího soudu. Z důvodů v něm uvedených vyjádřili nesouhlas s rozsudkem odvolacího soudu (a potažmo i s rozsudkem soudu prvního stupně).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobami k tomu oprávněnými – účastníky řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.) a je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o.s.ř.). Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a (o.s.ř.), jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože dovolatelé nebyli zastoupeni advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sami měli právnické vzdělání, byli usnesením soudu prvního stupně ze dne 26. dubna 2006, č. j. 5 C 105/2005-31, vyzváni, aby si ve lhůtě 25 dnů od doručení usnesení pro podání dovolání v této věci zvolili zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podali řádné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu. Současně byli poučeni, že dovolací řízení bude zastaveno, nepředloží-li v poskytnuté lhůtě plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání. Dostalo se jim rovněž poučení, že pro účely podání dovolání mohou u soudu prvního stupně požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů, mají-li za to, že jsou u nich splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, popř. že mohou požádat Českou advokátní komoru, aby jim advokáta určila. Usnesení s výzvou bylo dovolatelům doručeno dne 1. května 2006 náhradním způsobem (uložením na poště ve smyslu ustanovení § 46 odst. 6 o.s.ř.), osobně si jej vyzvedli dne 15. května 2006, avšak na výzvu nikterak nereagovali.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobci v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by měl jinak právo proti žalovaným, kteří procesně zavinili zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. srpna 2006

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 15. August 2006