JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 16/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce V. l. a s. ČR, s.p., proti žalované H. F., zastoupené advokátkou, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 18 C 261/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. května 2005, č.j. 13 Co 214/2005-34, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Plzni (soud odvolací) rozsudkem ze dne 31. 5. 2005, č.j. 13 Co 214/2005-34, potvrdil rozsudek ze dne 1. 11. 2004, č.j. 18 C 261/2004-6, kterým Okresní soud v Karlových Varech (soud prvního stupně) uložil žalované povinnost vyklidit do 15 dnů od právní moci rozsudku byt č. 2, o velikosti 1 + 1 s příslušenstvím, I. kategorie, ve 2. podlaží domu č. 17 v obci A., ve v. ú., okres K. V., a rozhodl o nákladech řízení; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Rozsudek odvolacího soudu napadla žalovaná (nezastoupena advokátem) podáním ze dne 7. 7. 2005, označeným jako „odvolání proti rozsudku“, které je podle svého obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) dovoláním.

Podáním ze dne 5. 12. 2005 vzala žalovaná zastoupená advokátkou, která jí byla ustanovena soudem, dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Žalovaná z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobci však prokazatelné náklady v dovolacím řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. května 2006

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc., v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 30. May 2006