JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 1535/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Marie Vokřinkové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobce m. B. n. P., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému T. K., o 61.482,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn. 12 C 16/2002, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. července 2007, č. j. 15 Co 243/2006-182, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 4. března 2005, č. j. 12 C 16/2002-118, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci částku 61.482,- Kč s poplatky z prodlení od 1. 2. 1995 do 31. 10. 2001 ve výši 123.928,- Kč a dále s poplatkem z prodlení ve výši 2,5 promile z dlužné částky 61.482,- Kč za každý den prodlení, nejméně však 25,- Kč za každý i započatý měsíc od 1. 11. 2001 do zaplacení, a to ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozsudku (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

K odvolání žalovaného odvolací soud rozsudkem ze dne 31. července 2007, č. j. 15 Co 243/2006-182, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (výrok I.) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný (nezastoupen advokátem) „dovolání“, v němž požádal o ustanovení advokáta pro dovolací řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.], anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. b) o. s. ř.], popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o. s. ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Žalovaný, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání. Soud prvního stupně usnesením ze dne 19. února 2008, č. j. 12 C 16/2002-197, zamítl jeho žádost o osvobození od soudního poplatku a ustanovení zástupce pro dovolací řízení a usnesením ze dne 13. března 2008, č. j. 12 C 16/2002-200, jej vyzval, aby si ve stanovené lhůtě 7 dnů zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně ho poučil, že nevyhoví-li výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Přestože uvedené usnesení bylo žalovanému doručeno dne 18. března 2008 (viz doručenka na č. l. 200 spisu), dosud této výzvě nevyhověl.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné výlohy, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolateli právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. května 2008

JUDr. Miroslav F e r á k , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 15. May 2008