JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 1472/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v právní věci žalobce O., a. s., proti žalovaným 1) L. G., a 2) S. G., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 81 C 87/2005, o dovolání žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 12. 2005, čj. 42 Co 625/2005-40, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 29. 12. 2005, čj. 42 Co 625/2005-40, zrušil rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 31. 5. 2005, čj. 81 C 87/2005-19, a řízení zastavil, neboť dříve než bylo rozhodnuto o odvolání proti výše uvedenému rozsudku soudu prvního stupně, jímž bylo žalovaným 1) a 2) uloženo vyklidit byt č. 14 v domě čp. 724 v O., žalovaní 1) a 2) předmětný byt vyklidili a žalobce vzal proto žalobu zpět.

O nákladech řízení před soudy obou stupňů odvolací soud rozhodl podle ust. § 146 odst. 2 o.s.ř. s ohledem na to, že důvodem zpětvzetí žaloby bylo chování žalovaných 1) a 2), kteří byt vyklidili až po podání žaloby, která byla podána důvodně, a to tak, že žalovaným 1) a 2) uložil jejich zaplacení společně a nerozdílně ve výši 1.030,- Kč (výrok II. usnesení odvolacího soudu).

Dovoláním ze dne 8. 2. 2006 žalovaní 1) a 2) napadli výše uvedené usnesení odvolacího soudu ve výroku II., v němž bylo rozhodnuto o nákladech řízení, a nesouhlasí s ním. Žádají, aby je dovolací soud „zprostil povinnosti uhradit náklady řízení ve výši 1.030,- Kč“.

V odůvodnění dovolání dovolatelé zejména uvedli, že byt v O. vyklidili jen proto, že žalovaná 2) získala byt od Úřadu městského obvodu O. v průběhu soudního řízení, jinak by předmětný byt dobrovolně nevyklidila a spor by pokračoval v odvolacím řízení. Dále žalovaná 2) uvedla, že je ve svízelné finanční situaci, neboť její plat činí cca „9.000,- Kč čistého měsíčně“ a má v péči nezletilého syna O. G., který je po ukončení střední školy nezaměstnaný.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) konstatoval, že dovolání bylo podáno osobou k tomu oprávněnou, včas a obsahuje stanovené náležitosti.

V posuzované věci byl dovoláním napaden výrok usnesení, jímž bylo rozhodnuto o nákladech řízení před soudy obou stupňů, proti němuž není dovolání přípustné (§ 237 odst. 1, § 238, § 238a, § 239 o.s.ř.).

Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 5, věty první, o.s.ř. v návazností na ust. § 218 písm. c/ o.s.ř. dovolání odmítl, bylo přitom nerozhodné, že dovolatelé nebyli zastoupeni advokátem (§ 241b odst. 2 věta za středníkem, o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, 1. věty o.s.ř. v návaznosti na ust. § 224 odst. 1, § 146 odst. 2., 1. věty o.s.ř. a s ohledem na to, že žalobci žádné náklady v řízení nevznikly tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. června 2006

JUDr. Ing. Jan Hušek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 21. June 2006