JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 1363/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce Lidového bytového družstva v K. – družstva, zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) D. J., a 2) V. J., o přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 20 C 35/2004, o dovolání 2) žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 18. května 2005, č. j. 25 Co 99/2005-68, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Praze (odvolací soud) rozsudkem ze dne 18. 5. 2005, č.j. 25 Co 99/2005-68, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Kladně ze dne 12. 7. 2004, č.j. 20 C 35/2004-32, kterým tento soud přivolil k výpovědi z nájmu bytu č. 004/2452/001 umístěného v přízemí domu č.p. 2452 v K., kterou dal žalobce žalovaným dne 23. 3. 2004, určil, že nájemní poměr skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, žalovaným uložil, aby do 15 dnů po zajištění přístřeší tento byt vyklidili, a rozhodl o nákladech řízení. Odvolací soud dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Druhý žalovaný (nezastoupený advokátem) podal dne 29. 12. 2005 proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 18. 5. 2005, č.j. 25 Co 99/2005-68, dovolání.

Podle § 241 odst. 1 a 4 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) musí být dovolatel, který je fyzickou osobou, zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného notářským řádem) notářem, jímž musí být dovolání též sepsáno; to neplatí, má-li takový dovolatel právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.).

Protože dovolání mělo vady bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a z obsahu spisu nevyplývalo, že by dovolatel byl v dovolacím řízení zákonem stanoveným způsobem zastoupen, případně že by měl právnické vzdělání, Okresní soud v Kladně jej usnesením ze dne 6. 1. 2006, doručeným mu 16. 2. téhož roku, vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení dovolání doplnil o zákonné náležitosti a aby si zvolil advokáta, který by jeho podání nahradil nebo doplnil podáním vlastním, a poučil jej, že jinak bude dovolací řízení zastaveno, eventuálně dovolání odmítnuto. Dovolatel na uvedenou výzvu reagoval návrhem na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení, který však Okresní soud v Kladně usnesením ze dne 16. 3. 2006, č.j. 20 C 35/2004-106, zamítl. Vytčený nedostatek dovolatel ani poté neodstranil.

Za účelem odstranění veškerých pochybností a zachování procesních práv dovolatele mu dovolací soud opětovně stanovil usnesením ze dne 13. 7. 2006 lhůtu k odstranění nedostatku povinného právního zastoupení v dovolacím řízení a připomněl mu poučení, že nebude-li ve stanovené lhůtě vytýkaný nedostatek procesních podmínek odstraněn, dovolací řízení bude zastaveno. Usnesení bylo dovolateli doručeno uložením dne 30. 6. 2006, avšak dovolatel ve stanovené lhůtě (ani později) nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil.

Povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání věcnému rozhodnutí o dovolání.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené procesní podmínky podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobci však prokazatelné náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. července 2006

JUDr. Robert Waltr, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 04. July 2006