JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 13/2001

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatele Zemědělského družstva se sídlem v K. proti odpůrci Okresnímu úřadu-pozemkovému úřadu v S., za účasti 1. J. M. a 2. P. f. ČR, v řízení o opravném prostředku navrhovatele proti rozhodnutí odpůrce ze dne 3.5.2000, čj. PÚ 261/91, o dovolání navrhovatele proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.11.2000, čj. 31 Ca 158/2000-21, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem ze dne 14.11.2000, čj. 31 Ca 158/2000-21, rozhodl Krajský soud v Hradci Králové o opravném prostředku navrhovatele proti rozhodnutí Okresního úřadu, pozemkového úřadu v S. ze dne 3.5.2000, čj. PÚ 261/91. Jím bylo rozhodnuto, že J. M. je vlastníkem pilařské provozovny na pozemku č. 729 a stavby č. 96 na pozemku č. 730 v obci K., a to v řízení podle ustanovení § 9 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě napadl navrhovatel podáním, označeným jako dovolání do rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové. V něm namítal nesprávnost právního posouzení věci a nesprávná skutková zjištění soudu. Navrhoval, aby rozsudek Krajského soudu byl zrušen a věc mu byla vrácena k novému projednání a rozhodnutí.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17.zákona č.30/2000 Sb., kterým se mění zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů, tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1.1.2001 ( dále jen "o.s.ř.").

Dovolací soud však neshledal možnost opravný prostředek navrhovatele projednat. Nejvyšší soud rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocným rozhodnutím odvolacího soudu

( srov. § 236 odst. 1 o.s.ř.) v řízení podle části třetí a čtvrté občanského soudního řádu (o.s.ř.). Správní soudnictví podle části páté o.s.ř. je (s výjimkami uvedenými v § 250s odst. 2 o.s.ř., kde rozhoduje v prvním stupni krajský soud), řízením jednostupňovým. Soud, který rozhoduje ve věcech správního soudnictví, není ani soudem prvního stupně, ani soudem odvolacím. Rozhodnutí krajského soudu v dané věci není tedy rozhodnutím odvolacího soudu; již proto je jeho přezkum Nejvyšším soudem vyloučen. Občanský soudní řád neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednávání opravného prostředku podaného proti takovému rozhodnutí. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud proto řízení, které touto vadou trpí, zastavil ( § 104 odst. 1 o.s.ř.).

Navrhovatel z procesního hlediska zavinil, že řízení muselo být zastaveno, ostatním účastníkům však prokazatelné náklady tohoto řízení nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty prvé o.s.ř., výrok o tom, že na náhradu nákladů řízení nemá žádný z účastníků právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. února 2001

JUDr. Ema B a r e š o v á , v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Marcela Jelínková

Vydáno: 01. February 2001