JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 1290/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobkyně J. V., zastoupené advokátkou, proti žalovanému Z. V., o zrušení práva společného nájmu bytu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 21 C 23/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. března 2005, č. j. 19 Co 172/2004-101, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně (odvolací soud) rozsudkem ze dne 2. 3. 2005, č.j. 19 Co 172/2004-101, potvrdil rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 22. 12. 2003, č.j. 21 C 23/2000-80, kterým tento soud zrušil právo společného nájmu účastníků k bytu č. 3 v přízemí domu č. 1 v B., I. kategorie, sestávajícího ze tří pokojů, kuchyně a příslušenství, a určil, že jeho výlučnou nájemkyní se stává žalobkyně. Současně uložil žalovanému povinnost, aby tento byt vyklidil do 15 dnů od zajištění náhradního ubytovaní a rozhodl o nákladech řízení. Odvolací soud dále rozhodl i o nákladech odvolacího řízení.

Žalovaný (nezastoupený advokátem) podal dne 27. 6. 2005 proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. 3. 2005, č.j. 19 Co 172/2004-101, dovolání.

Podle § 241 odst. 1 a 4 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) musí být dovolatel, který je fyzickou osobou, zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného notářským řádem) notářem, jímž musí být dovolání též sepsáno; to neplatí, má-li takový dovolatel právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.).

Protože dovolání mělo vady bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a z obsahu spisu nevyplývalo, že by dovolatel byl v dovolacím řízení zákonem stanoveným způsobem zastoupen, případně že by měl právnické vzdělání, Městský soud v Brně jej usnesením ze dne 19. 1. 2006, doručeným mu 6. 2. téhož roku, vyzval, aby si ve lhůtě 20 dnů od jeho doručení zvolil advokáta, který by jeho podání nahradil nebo doplnil podáním vlastním, a poučil jej, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel však na uvedenou výzvu nereagoval a vytčený nedostatek neodstranil.

Povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou dovolacího řízení, jejíž nedostatek brání věcnému rozhodnutí o dovolání. Dovolatel přes výzvu a poučení nedostatek této podmínky řízení neodstranil. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobkyni však prokazatelné náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. června 2006

JUDr. Robert W a l t r , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 22. June 2006