JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 1267/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce Statutárního města K., zastoupeného advokátkou, proti žalované D. K., zastoupené advokátkou, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp.zn. 18 C 2/2002, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. prosince 2002, č.j. 42 Co 798/2002-60, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í

Okresní soud v Karviné (soud prvního stupně) usnesením ze dne 23. 9. 2002, č.j.18 C 2/2002-53, odmítl jako opožděné odvolání žalované proti rozsudku téhož soudu ze dne 24. 7. 2002, č.j. 18 C 2/2002-48, jímž jí bylo uloženo do patnácti dnů od právní moci rozsudku vyklidit byt č. 5 o velikosti kuchyně a dvou a půl pokoje s příslušenstvím v domě č.p. 673 na ulici B. v K. – R.

Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) usnesením ze dne 11. 12. 2002, č.j. 42 Co 798/2002-60, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná (nezastoupena advokátem) včasné dovolání, které následně (podáním ze dne 5. 5. 2004) vzala zpět prostřednictvím advokátky, která jí byla ustanovena soudem.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly v dovolacím řízení žádné náklady, na jejichž náhradu by měl právo vůči žalované, která po procesní stránce zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. srpna 2004

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 30. August 2004