JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 115/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobkyně V. L., zastoupené advokátkou, proti žalovanému J. L., o zrušení práva společného nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp.zn. 9 C 285/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. června 2007, č.j. 69 Co 224/2007-109, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze (soud odvolací) rozsudkem ze dne 27. 6. 2007, č.j. 69 Co 224/2007-109, změnil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 (soud prvního stupně) ze dne 24. 1. 2007, č.j. 9 C 285/2005-80 (kterým bylo zrušeno právo společného nájmu účastníků k bytu ve výroku specifikovanému, určeno, že výlučným nájemcem bude žalovaný, a povinnost žalobkyně k vyklizení byla vázána na zajištění náhradního ubytování), jen tak, že povinnost žalované vyklidit byt vázal na zajištění náhradního bytu; současně rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně (zastoupena advokátkou) včasné dovolání.

Z úmrtního listu vyplynulo, že žalovaný dne …. zemřel.

Vzhledem k tomu, že po vydání rozhodnutí odvolacího soudu žalovaný zemřel

a povaha věci (řízení o zrušení práva společného nájmu bytu manžely) neumožňuje

v řízení pokračovat, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 19, § 103, § 107 odst. 5

a § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. dubna 2009

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 09. April 2009