JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 1114/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobce J. T., zastoupenému advokátem, proti žalovanému R. P. a. s., zastoupenému advokátem, o zaplacení částky 62.822,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 8 C 206/2005, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. listopadu 2006, č. j. 21 Co 433/2006-130, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 5 rozsudkem ze dne 27. 6. 2007, č.j. 8 C 206/2005-97 uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci částku 60.002,30 Kč s 6,5% úrokem z prodlení od 16. 3. 2002 do zaplacení, ve zbývající části, tj. pokud se žalobce po žalovaném domáhal zaplacení částky 2.820,10 Kč s 6,5% úrokem z prodlení od 16. 3. 2002 do zaplacení, žalobu zamítl; současně rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalovaného Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 21. 11. 2006, č.j. 21 Co 433/2006-130 rozsudek soudu prvního stupně v napadeném vyhovujícím výroku a ve výroku o nákladech řízení potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které podáním doručeným soudu prvního stupně dne 26. 8. 2008, vzal v celém rozsahu zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle

§ 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci v dovolacím řízení nevznikly (dle obsahu spisu) žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo vůči žalované, která zavinila zastavení dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. června 2009

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 10. June 2009