JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Cdo 1109/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobce statutárního města O. – Městského obvodu M. a P., proti žalovanému Z. K., zastoupenému advokátem, o 23.841,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 16 C 408/95, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. července 2005, č. j. 42 Co 122/2005-175, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací rozsudkem ze dne 1. 7. 2005, č.j. 42 Co 122/2005-175, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Ostravě (soudu prvního stupně) ze dne 3. 10. 2002, č.j. 16 C 408/95-118, (poté, co jeho předchozí rozsudek ze dne 5. 11. 1999, č.j. 16 C 408/95-49, byl zrušen usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 11. 2000, č.j. 8 Co 530/2000-72, a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení) v části, kterou byla žaloba na zaplacení částky 17.615,- Kč zamítnuta; jinak jej ve zbývající napadené části změnil tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 6.226,- Kč s poplatkem z prodlení. Současně odvolací soud rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Žalovaný podal proti rozsudku odvolacího soudu včasné dovolání.

Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 23. 2. 2006 vzal žalovaný dovolání zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud řízení v dané věci zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 větu první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo vůči žalovanému, který zavinil zastavení dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. května 2006

JUDr. Robert Waltr, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 04. May 2006