JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Nd 92/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Marty Škárové v právní věci žalobců A) nezletilé L. R., nar. 15. 3. 1996, B) Z. R., nar. 4. 4. 1972 a C) M. R., nar. 27. 8. 1971, všech zastoupených advokátkou, proti žalované Č. k. p., zastoupené Č. p. a. s., o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 25 C 496/2001, o návrhu žalované na přikázání věci Okresnímu soudu v Přerově nebo Okresnímu soudu v Novém Jičíně z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř., takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 25 C 496/2001 se Okresnímu soudu v Přerově, příp. Okresnímu soudu v Novém Jičíně, nepřikazuje.

O d ů v o d n ě n í :

U Obvodního soudu pro Prahu 5 je pod sp. zn. 25 C 496/2001 vedeno řízení žalobců A) nezletilé L. R., B) Z. R. a C) M. R. proti žalované Č. k. p., zastoupené Č. p. a. s., o náhradu škody na zdraví způsobené úrazem žalované A) při dopravní nehodě v obci B., okres P.

Dne 9. 4. 2002 byl Nejvyššímu soudu České republiky předložen Obvodním soudem pro Prahu 5, spolu se spisem 25 C 496/2001, návrh žalované na přikázání věci Okresnímu soudu v Přerově nebo Okresnímu soudu v Novém Jičíně z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř. Návrh na tzv. delegaci vhodnou odůvodnila žalovaná tím, že vedle obecného soudu žalovaného je ve smyslu ustanovení § 87 písm. b) a c) o.s.ř. k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu došlo ke skutečnosti, která zakládá právo na náhradu škody (k dopravní nehodě došlo v obvodu Okresního soudu v Přerově) nebo v němž je umístěna organizační složka právnické osoby, která je žalovanou, týká-li se spor této složky (v daném případě náhradu škody zajišťovaly agentury Č. p. a. s. v H. a v N. J.). Postoupení věci Okresnímu soudu v Novém Jičíně žalovaná považuje za vhodné především z hlediska dostupnosti pro žalobce, kteří mají všichni trvalé bydliště v obvodu tohoto soudu.

Žalobci s delegací řízení nesouhlasí s tím, že žalobu podali k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 podle obecné příslušnosti (sídla žalované právnické osoby) ve smyslu ustanovení § 84 o.s.ř. Právní zástupkyně žalobců je advokátkou se sídlem v P. a postoupení věci k jinému soudu by spor zatížilo dalšími náklady v podobě výdajů za cestovné a ztrátu času advokáta (nebo nákladů za substituci), a to i vzhledem k tomu, že žalobkyně A) nebude podle žalobců v řízení vyslýchána a že rozhodnutí ve věci bude záviset především na znaleckých posudcích.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o.s.ř.), návrh projednal a shledal, že v posuzovaném případě nejsou dány zákonné podmínky pro přikázání věci.

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Podle odstavce 3 věty druhé tohoto ustanovení účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu poměrů účastníků; delegací nesmí být totiž navozen stav, který by se v poměrech některého účastníka projevil zásadně nepříznivým způsobem.

Z žaloby i z vyjádření žalobců je zřejmé, že ačkoliv všichni žalobci mají bydliště v obvodu Okresního soudu v Novém Jičíně a měli podle kritérií na výběr dané příslušnosti možnost založit místní příslušnost soudu, který má sídlo blíže k jejich bydlišti, zcela vědomě žalobu podali k soudu, který je místně příslušný jako obecný soud žalované. Jsou-li žalobci B) a C) zastoupeni advokátkou se sídlem v P. a má-li žalovaná sídlo v P., může řízení dostatečně rychle a hospodárně proběhnout před Obvodním soudem pro Prahu 5. Za situace, kdy samotní žalobci, jejichž prospěchem je argumentováno v návrhu na delegaci, by považovali řízení u jiného soudu za nehospodárné a přinášející jim zvýšené náklady, nelze mít zato, že tu jsou důvody pro přikázání věci Okresnímu soudu v Přerově či v Novém Jičíně.

Nejvyšší soud tedy důvody pro přikázání věci jinému soudu podle § 12 odst. 2 o.s.ř. neshledal a návrhu žalované nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. dubna 2002

JUDr. Petr Vojtek,v.r.

předseda senátu

-

Vydáno: 18. April 2002