JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Nd 53/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobce Ing. P. Ch. proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti ČR, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, o ochranu osobnosti a zadostiučinění 2,500.000,- Kč, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 34 C 171/2005, o námitce podjatosti, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. O. J., JUDr. P. B., JUDr. I. W., JUDr. V. W., JUDr. L. R. a JUDr. G. B. nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Nco 64/2006.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyššímu soudu byl předložen spis Městského soudu v Praze sp. zn. 34 C 171/2005 k rozhodnutí o námitce podjatosti, kterou vznesl žalobce proti soudcům Vrchního soudu v Praze. Žalobce svou námitku odůvodnil tím, že tento soud byl nadřízeným soudem v řízení č. j. 1 T 7/2002, a „nese tedy díl zavinění na porušení právních a zákonných povinností“, neboť “neprovedl nápravu těch zásahů do osobnostních práv žalobce, jež jsou žalobou žalována k satisfakci“.

Soudci senátu 2 Cmo a zástupčího senátu 8 Cmo Vrchního soudu v Praze JUDr. O. J., JUDr. P. B., JUDr. I. W., JUDr. V. W., JUDr. L. R. a JUDr. G. B., kteří podle rozvrhu práce mají rozhodnout o námitce podjatosti soudců Městského soudu v Praze, ve svém vyjádření uvedli, že účastníky řízení neznají, nemají k nim ani k věci žádný vztah a nejsou jim známy žádné okolnosti, které by mohly být důvodem pro jejich vyloučení.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Podle ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Podle ustanovení § 15a odst. 1 věty první o. s. ř. účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. Podle odst. 3 tohoto ustanovení v námitce podjatosti musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému soudci (přísedícímu) směřuje, v čem je spatřován důvod pochybnosti o jeho nepodjatosti, popřípadě kdy se o něm účastník podávající námitku dozvěděl, a jakými důkazy může být prokázán.

Z vyjádření soudců, kteří podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze mají rozhodnout o námitce podjatosti vznesené proti soudcům Městského soudu v Praze, a ani z obsahu spisu se nepodávají žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti, a ani žalobce neuvádí žádné konkrétní skutečnosti, z nichž by bylo možno usuzovat na podjatost soudců Vrchního soudu v Praze.

Rozhodnutí o vyloučení soudce podle § 14 o. s. ř. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Vzhledem k tomu, že soudce lze vyloučit z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen ze zákonných důvodů, které mu brání věc projednat a rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě, a protože zákonné důvody k vyloučení jmenovaných soudců z projednávání a rozhodování věci ve smyslu ust. § 14 odst. 1 o. s. ř. nebyly zjištěny, bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. dubna 2006

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 26. April 2006