JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Nd 40/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci konkurzu na majetek dlužnice ČOVS, a. s., se sídlem v P., zastoupené advokátem, o návrhu věřitelky ČO banky, a. s., se sídlem v P., na prohlášení konkurzu, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 28 K 55/2000 a u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. Nco 123/2001, o návrhu dlužnice na vyloučení soudců Vrchního soudu v Olomouci, takto:

Soudci Vrchního soudu v Olomouci JUDr. M. J. a JUDr. A. H. nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. Nco 123/2001.

O d ů v o d n ě n í :

V řízení o návrhu věřitelky ČO banky, a. s., se sídlem v P., na prohlášení konkursu na majetek dlužnice vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 28 K 55/2000, učinila dlužnice poté, co vznesla „námitku podjatosti všech soudců Krajského soudu v Brně zabývajících se konkurzními věcmi“ a spis byl předložen k rozhodnutí Vrchnímu soudu v Olomouci, telefaxovým podáním ze dne 21. 2. 2001, jehož prvopis byl doručen Vrchnímu soudu v Olomouci dne 22. 2. 2001, návrh „na vyloučení všech soudců Vrchního soudu v Olomouci zabývajících se podle rozvrhu práce konkurzními věcmi“. Důvod podjatosti těchto soudců spatřuje dlužnice v „trvající nepřátelské a neobjektivní publicitě dlužnice v tisku a dalších hromadných sdělovacích prostředcích, která vytváří dojem existence stavu úpadku dlužnice, znemožňuje nezávislé posouzení návrhu na zahájení řízení v této konkrétní konkurzní věci, stejně jako i objektivní a nestranné posouzení námitky podjatosti všech soudců Krajského soudu v Brně“.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 9. 10. 2001, č. j. 28 K 55/2000 – 247, doručeným dlužnici dne 14. 11. 2001, byla dlužnice vyzvána, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení doplnila své podání ze dne 21. 2. 2001 tím, že uvede, proti kterým soudcům Vrchního soudu v Olomouci námitka podjatosti směřuje, v čem je spatřován u každého ze soudců důvod pochybnosti o jeho podjatosti, na základě jaké skutečnosti se dne 20. 2. 2001 o důvodech pochybnosti dozvěděla a jakými důkazy je hodlá prokazovat, jinak nebude možné k námitce podjatosti přihlédnout.

2

V telefaxovém podání ze dne 20. 11. 2001, doplněném prvopisem doručeným Krajskému soudu v Brně dne 21. 11. 2001, dlužnice uvedla, že námitka podjatosti vznesená podáním dlužnice ze dne 21. 2. 2001 směřuje vůči soudcům Vrchního soudu v Olomouci JUDr. M. J. a JUDr. A. H. O důvodech pochybnosti o nepodjatosti obou jmenovaných soudců se dlužnice dozvěděla dne 20. 2. 2001, kdy „byla provedena lustrace tisku a jiných hromadných sdělovacích prostředků“, přičemž tyto důvody jsou „dány způsobilostí nepřátelské a neobjektivní publicity dlužnice v tisku a v jiných sdělovacích prostředcích ovlivnit nestrannost posouzení této konkurzní věci ze strany konkrétního soudce Vrchního soud v Olomouci“. K těmto tvrzením dlužnice navrhla provedení důkazu listinami – fotokopiemi článků uveřejněných v novinách, které ke svému podání připojila, a dále navrhla provést důkaz výslechem svědka JUDr. Ing. Z. Z., předsedy představenstva dlužnice, který může „osvědčit nepřátelskou a neobjektivní publicitu dlužnice v tisku a v jiných hromadných sdělovacích prostředcích“.

Nejvyšší soud České republiky jako nadřízený soud (§ 16 odst. 1 o.s.ř.) dospěl k závěru, že námitka podjatosti není důvodná.

Účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. Soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti (§ 15a odst.1 věta první, § 14 odst.1 o.s.ř., které je třeba v konkursním řízení ve smyslu ustanovení § 66a odst.1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů použít přiměřeně).

Z vyjádření předsedy senátu Vrchního soudu v Olomouci JUDr. M. J. vyplývá, že k věci, k účastníkům řízení ani jejich zástupců nemá žádný vztah a nejsou mu známy žádné skutečnosti, pro které by byl vyloučen z projednávání a rozhodovaní dané věci. S obsahem novinových článků, na které dlužnice poukazuje, se seznámil teprve poté, co dlužnice na výzvu soudu založila jejich fotokopie do spisu podáním z 20. 11. 2001. Dále uvedl, že v žádném případě se při výkonu své funkce nenechá ovlivňovat veřejným míněním a sdělovacími prostředky. Předsedkyně senátu Vrchního soudu v Olomouci JUDr. A. H. ve svém vyjádření k námitce podjatosti uvedla, že k věci, účastníkům řízení ani k jejich zástupcům nemá žádný vztah a nejsou jí známy skutečnosti, pro které by byla z projednávání a rozhodování této věci vyloučena. Novinové články, které dlužnice předložila, doposud nečetla.

Rozhodnutí o vyloučení soudce podle § 14 o.s.ř. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Vzhledem k tomu lze soudce vyloučit z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen výjimečně a ze skutečně závažných důvodů, které mu zcela zjevně brání věc projednat a rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě.

V posuzovaném případě nebyly zjištěny žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o nepodjatosti soudců Vrchního soudu v Olomouci JUDr. M. J. a JUDr. A. H. Uvedení soudci nemají k věci, k účastníkům ani k jejich zástupcům - jak vyplývá z jejich vyjádření - žádný vztah (§ 14 odst.1 o.s.ř.). Důvodem k pochybnostem o nepodjatosti jmenovaných soudců není ani okolnost, že ve veřejných sdělovacích prostředcích byly dne 1. 2. 2001, 2. 2. 2001, 19. 2. 2001 a 20. 2. 2001 uveřejněny články, které jsou podle názoru dlužnice neobjektivní a vůči ní nepřátelské, neboť mínění novinářů nemůže uvedeným soudcům bránit v tom, aby věc projednali a rozhodli v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě.

Nejvyšší soud ČR proto rozhodl, že soudci Vrchního soudu v Olomouci JUDr. M. J. a JUDr. A. H. nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. pod sp. zn. Nco 123/2001. Protože nebylo prováděno dokazování, bylo o námitce podjatosti uplatněné dlužnicí rozhodnuto bez nařízení jednání (§ 16 odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. prosince 2002

JUDr. Olga Puškinová,v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 19. December 2002